Archive for the Category: Tagalog

Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan – 97

Ika-3 ng Abril, 2011 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 97 Tungkol sa pagpapautng /loan ng mga gastos para sa pamumuhay at kapakanan Ang mga pamilyang napinsala ng lindol ay puwedeng umutang ng gastos para sa pamumuhay hanggang 100,000 Yen. Ang mga pamiliyang may namatay o may kailangang alagaan ay puwedeng umutang hanggang 200,000 Yen. ○Panahon [Read More]

Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan – 81

Ika-28 ng Marso 2011 Tungkol sa Kalamidad No.81 Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan May mga ilang public support system na tutulong sa mga biktima ng kalamidad para magkaroon sila ng perang pangbayad para sa araw-araw na pangangailangan ○Ang abuloy sa mga naiwang pamilya (Condolence money for natural disaster/ Saigai Choui Kin)   Saigai [Read More]

Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan. – 69

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.69 Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan. 1.Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng [Read More]

Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol – 63

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.63 Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol Magsasagawa ng special measures hinggil sa unemployment benefit para sa pagkawala ng trabaho dahil sa lindol. Narito ang mga detalye: (1)Special Measures hinggil sa Employment Insurance sa [Read More]