Archive for the Category: Tagalog

Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” – 95

Ika-2 ng Abril, 2011 Tungkol sa kalamidad No.95 Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” Pareho lang sa mga matatanda, nag-aalala din ang mga bata dahil sa kanilang karanasan sa kalamidad. Maiging ibahagi ng mga matatanda ang mga saloobin nila sa mga bata nang sa gayon ay mapanatag din ang [Read More]

Konsultasyon sa iba’t ibang wika – 94

Ika-2 ng Abril 2011, 17:00 Impormasyon ng kalamidad No. 94 Konsultasyon sa iba’t ibang wika Sa mga International Associations (Kokusai Koryu Kyoukai) sa disaster area o malapit na prefecture, maaari po kayong kumunsulta [Read More]

Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata” – 93

Uno ng Abril,2011 17:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.93 Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata” Laging kinakabahan at nagsisikap po talaga ang mga magulang sa napinsalang lugar dahil kailangan nilang mag-alaga ng mga kanilang anak. Natural lamang ang umiyak at mag-ingay ang mga bata sa ganitong situwasyon. Sana [Read More]

Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar – 90

Ika-30 ng Marso, 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 90 (タガログ語) Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar Ang NGO “Peace Boat”(head office: Shinjuku, Tokyo) ay nagsisimulang magpadala ng mga volunteers sa napinsalang lugar. Ang mga gawain ng volunteers ay pagluluto; tulong sa Evcuation Center; paghahakot ng lupa, buhangin at labi(debris) ng nasirang gusali, [Read More]

Telephone Konsultasyon sa Abogado – 89

Ika-30 ng Marso 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.89 Telephone Konsultasyon sa Abogado Maari po kayong kumonsolta sa mga abugado sa telepono tungkol sa inyong Visa, trabaho, pasahod, sangla, upa at iba pa. Libre po ang konsultasyon, pero kayo po ang magbayad ng gastos sa telepono. Dalawang abogado ay nakahanda sa inyong tulong sa dalawang linya [Read More]

Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta – 86

Ika-29 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.86 Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta Sumusuporta din sa mga nasalanta ang mga dayuhan na nakatira sa iba’t ibang bahagi ng Japan. Sa isang non-profit organization o NPO sa Suzuka City ng Mie prefecture na tinatawag [Read More]

Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) – 84

Ika-28 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 84 Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) Mae-extend ang lisensya hanggang August 31 ng mga taong nakatira sa mga napinsalang lugar(*) at may lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) na mawawalang bisa pagkatapos ng March 11. Tandaan na kailangang tapusin ang [Read More]

Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship – 83

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.83 Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship Ang ASHINAGA o あしながいくえいかい ay nagbibigay ng special financial support na tinatawag na “one-time relief payment” sa mga estudyanteng napinsala sa kasalukuyang kalamidad sa Tohoku. ◇Ang mga bibigyan ng support Ang mga estudyante o magiging estudyante [Read More]

Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad – 78

 Ika-27 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.78 Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad. Kung may deposito kayo sa bangko at nawalan ng libreta (passbook), panatak (seal) o cash card, puwede kayong kumuha ng pera basta may dala kayong mga dokumentong nagpapatunay ng inyong [Read More]

Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide – 77

Ika-26 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.77 Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide. Sa mga evacuation center sa lugar na nasalanta na wala pang kuryente, at sa mga lugar na may nakatakdang brown out(Planned Brown-out) tulad ng Kanto area ay ginagamit ang generator para magkaroon ng kuryente. Nasa labas ng building [Read More]