Archive for the Category: Tagalog

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock – 66

Ika-23 ng Marso, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.65 Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala at pagkain ng mga produktong agrikultura at livestock Nakita ang radioactive material na mas mataas sa average level na itinakda ng gobiyernong Hapon mula sa mga produktong agrikultura at livestock galing sa Fukushima dahil sa epekto ng aksidente sa [Read More]

Imormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol – 65

Ika-23 ng Marso, 2011 16:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.65 Imormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapainom ng tubig na galing sa gripo sa mga sanggol Bandang 2:30PM ng ika-23 ng Marso, ang lokal na gobiyerno ng Tokyo ay nagpahayag na nakita ang isang klaseng material na may halong radiation na tinatawag na “radioactive iodine 131” [Read More]

Para sa mga inang may anak na sanggol – 64

Ika-22 ng Marso, 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.64 Para sa mga inang may anak na sanggol Nagkakaroon siguro ng malaking pag-aalala at stress ang mga nanay na may inaalagang anak na sanggol dahil sa epekto ng lindol. Kung kayo ay kapapanganak pa lang, maghanap kayo ng lugar na may konting privacy at magpasuso sa [Read More]

Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol – 63

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.63 Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol Magsasagawa ng special measures hinggil sa unemployment benefit para sa pagkawala ng trabaho dahil sa lindol. Narito ang mga detalye: (1)Special Measures hinggil sa Employment Insurance sa [Read More]

Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay – 62

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.62 Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay Pagbubukas ng information center na puwedeng mapagtanungan tungkol sa maaring paglipat sa mga sumusunod: pampublikong pabahay sa labas ng prefecture, pabahay ng Urban Renaissance Agency (UR). Itong information center ay para sa lahat ng biktima at ang mga [Read More]

Pangalagaan ang mga bata – 61

 Ika-21 ng Marso 2011 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.61 Pangalagaan ang mga bata Ang mga batang naapektuhan ng kalamidad ay nagkaroon ng lubhang nakakatakot na karanasan, kung kaya’t hindi nakapagtataka kung sila ay balisa at nag-aalala. Tulungan silang mapanatag ang kanilang kalooban, sa pagsasabi na “Wala na ang problema.” at “Puprotektahan ka ng lahat”. [Read More]

Impormasyonparasamgabuntis at mgananayna may sanggol – 60

Ika-21 ngMarso 2011, 14:00 Impormasyontungkolsakalamidad No.60 (Impormasyonparasamgabuntis at mgananayna may sanggol) Marahil ay may mganagaalalanamgabuntissasitwasyonnaito. Kung sakalingnararamdamannaninyoangpaggalawngbata, huwagkayongmabahala.Kung hindiniyonararamdamanangpaggalaw o mahinanaangpaggalawngbata, o kaya naninigas o sumasakitanginyongtiyanatbp, pumuntaagadsapinakamalapitnaospitalparamagpatinginsadoktor. Tiyakinnamainit o naiinitananginyongkatawan. Kung pagodnaangkatawanninyo, humigamuna kayo at huwagninyongtiisinangpagod. ・Para samgakatanungan, tumawagsakomadronaparasakonsultasyon: Japanese Midwives’Association: http://www.midwife.or.jp/pdf/hisai_message.pdf (Japanese) ・Listahanngmgaospital at doktorsapagpapaanak o OB-GYN natatanggapng check-up parasamga evacuees: Osaka Fetal Cardiology [Read More]

Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway) – 59

Ika-21 ng Marso 2011, 14:00 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.59 Kalagayan ng access pagpunta sa lugar ng kalamidad (Tren, bus at highway) ◆Tren (umaga ng ika-21 ng Marso) <Shinkansen bullet tren> 【Bullet tren ng Tohoku】()) Nasushiobara ~ Shinaomori estasyon : Walang serbisyo sa buweltahan sa buong araw. 【Bullet tren ng Akita】()) Lubos na mabawasan ang mga [Read More]

Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala ng mga produktong agriculture – 58

Ika-21 ng Marso, 2011 18:30 Impormasyon tungkol sa kalamidad No.58 Impormasyon ukol sa pagbabawal ng pagpapadala ng mga produktong agriculture As of 6:00PM ng ika-21 ng Marso, ang gobiyernong Hapon ay nag-utos sa mga lokal na gobiyerno at sa mga magsasaka na huwag munang ipadala ang mga susunod na produktong agriculture, dahil sa pagtulo ng [Read More]

(Sisikapin natin ang kumuha ng tamang impormasyon) – 57

Ika-20 ng Marso, 2011 14:00 Impromasyon tungkol sa kalamidad No.57 (Sisikapin natin ang kumuha ng tamang impormasyon) Nakakalat na ang maraming tsismis o haka-haka na hindi totoo sa pamamagitan ng email o“twitter”. ・Ipasa po lamang ninyo ang impormasyon na galing sa taong pwedeng paniwalaan. ・Siguraduhin po ninyo kung sino ang nagpadala sa inyo ng impormasyon. [Read More]