Archive for the Category: ภาษาไทย

ประกาศการปิดศูนย์ฯ – 137

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 137 ประกาศการปิดศูนย์ฯ ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี [Read More]

นานาภาษาด้านสื่อมวลชน – 136

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 136 นานาภาษาด้านสื่อมวลชน ท่านสามารถรับทราบข้อมูลข่า [Read More]

การติดต่อช่องบริการด้านพหุภาษา – 135

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 135 การติดต่อช่องบริการด้านพหุภาษา องค์การบริหารส่วน [Read More]

สำหรับท่านที่ประสบภัยพิบัติที่จะเดินทางกลับไปยังบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 134

วันที่ 27 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 134 สำหรับท่านที่ประสบภัยพิบัติที่จะเดินทางกลับไปยัง [Read More]

การรับนักศึกษาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 133

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 133 การรับนักศึกษาในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ มหาวิทยาลัย [Read More]

การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร – 132

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 132 การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร หลายๆท่านอาจกำลังคิดจะ [Read More]

การลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้อพยพทั่วประเทศ – 131

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 131 การลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลผู้อพยพทั่วประเทศ กระทร [Read More]

สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 130

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 130 สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ [Read More]

สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง – 129

วันที่ 22 เมษายน 2011 11:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 129 สิ่งที่สามารถทำได้เพื่อตัวเอง หลังจากภัยพิบัติ อ [Read More]

การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง (ประกาศเพิ่มเติม) – 128

วันที่ 22 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 128 การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเก [Read More]