Archive for the Category: ภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 130

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 130 สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ [Read More]

ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ – 124

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 124 ทุนสนับสนุนการศึกษาเร่งด่วนบริษัทมิตซูบิชิ มูลนิ [Read More]

ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน – 122

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 122 ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน หากจะซ่อมแซมบ [Read More]

เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภัย – 120

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 120 เงินช่วยเหลือเพื่อสร้างชีวิตใหม่สำหรับผู้ประสบภั [Read More]

เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ – 118

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 118 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการกลับเ [Read More]

ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่องจากประกาศฉบับที่ 8) – 117

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 117 ประกาศเกี่ยวกับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล (ต่อเนื่อ [Read More]

การจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าบางส่วน – 116

วันที่ 15 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 116 การจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าบางส่วน เมื่อวันที่ 15 เ [Read More]

กรณีการใช้บริการจากระบบกู้ยืมเงิน – 111

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 111 กรณีการใช้บริการจากระบบกู้ยืมเงิน ตามที่ได้ประกา [Read More]

การจ่ายเงินบริจาคช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ – 108

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 108 การจ่ายเงินบริจาคช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยพิบัต [Read More]

การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย – 105

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 105 การให้กู้ยืมเงินสวัสดิการแก่มารดา บุตร และหญิงหม้าย [Read More]