Archive for the Category: ภาษาไทย

การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ – 97

วันที่ 3 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 97 การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ ครอบครัวผู้ประสบ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ – 81

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 81 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายใน [Read More]

การลดหย่อนหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน การสำรองเงินค่าครองชีพ – 69

การลดหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน การสำรองเงินค่าครองชีพสืบเนื่องจากภัยพิบัติและการตกงาน – 69 วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทร [Read More]

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63 วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [Read More]