Archive for the Category: ภาษาไทย

ถึงทุกท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน – 67

ถึงทุกท่านที่ต้องทานยาเป็นประจำทุกวัน – 67 วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 67 ถ [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 14

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011 ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 14 (รักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว) เพื่อรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว สิ่งที่จ [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 8

วันที่ 12 มีนาคม 2554เวลา12:50 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 8 ข้อมูลการตาเนินชีวิต ประกาศครั้งที่ 1 ขณะนี้ทุก [Read More]