Archive for the Category: ภาษาไทย

กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย – 125

วันที่ 20 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 125 กำหนดฉุกเฉินว่าด้วยระดับความเป็นอันตราย กำหนดฉุก [Read More]

ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน – 122

วันที่ 18 เมษายน 2011 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 122 ระบบการซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีฉุกเฉิน หากจะซ่อมแซมบ [Read More]

โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ – 109

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 109 โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ ผู [Read More]

การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ – 89

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 89 การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ ท่านสามารถปรึกษ [Read More]

การเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัย (คาเซสึจูทาคุ) – 82

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 82 การเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัย (ค [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62

ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายเข้าอาศัยในบ้านพักการเคหะแห่งชาติ – 62 วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ [Read More]

เรื่อง ที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55

เกี่ยวกับที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55 วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล [Read More]