Archive for the Category: ภาษาไทย

ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหรับนักเรียนต่างชาติ – 106

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 106 ขั้นตอนการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งสำหร [Read More]

ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ – 101

วันที่ 6 เมษายน 2011 17:30 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 101 ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือน ห [Read More]

ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ – 91

วันที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 91 ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ กร [Read More]

การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ – 89

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 89 การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ ท่านสามารถปรึกษ [Read More]

การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า – 88

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 88 การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า ข้อมูลข่าวสารเ [Read More]

เรื่อง ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ – 80

วันที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 80 เรื่อง ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ ส [Read More]

เรื่อง การขยายเวลาการพำนัก (2) – 75

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 15:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 75 เรื่อง การขยายเวลาการพำนัก (2)   ดังที่ได้แจ [Read More]

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 48 เรื่อ [Read More]