Archive for the Category: ภาษาไทย

อาฟเตอร์ช็อค – 114

วันที่ 13 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 114 อาฟเตอร์ช็อค เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผ่านมาค [Read More]

การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 112

วันที่ 11 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 112 การกำหนด “พื้นที่แผนเขตอพยพ” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเ [Read More]

การจำกัดการบริโภคและการขนส่งเพื่อการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและอาหารทะเล(ประกาศเพิ่มเติม) – 110

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 110 การจำกัดการบริโภคและการขนส่งเพื่อการจำหน่ายผลผลิ [Read More]

โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ – 109

วันที่ 11 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 109 โปรดส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่ไปยังที่ทำการไปรษณีย์ ผู [Read More]

การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหยุดราชการ) – 104

วันที่ 8 เมษายน 2011 12:00 น ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 104 การปรึกษาเรื่องการจ้างงาน 2 (รับให้คำปรึกษาในวันหย [Read More]

ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – 103

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 103 ข้อควรระวังสำหรับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบ [Read More]

โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก – 102

วันที่ 6 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 102 โปรดเฝ้าดูแลและคอยอยู่เคียงข้างเด็ก ระบบสาธารณูปโ [Read More]

การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ – 100

วันที่ 4 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 100 การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ มีการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช [Read More]

ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ – 99

วันที่ 4 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 99 ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิ [Read More]

เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ – 98

วันที่ 3 เมษายน 2011 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 98 เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ ได้เปิด [Read More]