Archive for the Category: ภาษาไทย

สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 130

วันที่ 25 เมษายน 2011 11:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 130 สำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ [Read More]

การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง (ประกาศเพิ่มเติม) – 128

วันที่ 22 เมษายน 2011 18:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 128 การจำกัดการบริโภคและการส่งจำหน่ายผลผลิตทางการเก [Read More]

ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์หมายเลข 1 จังหวัดฟุคุชิมา – 119

วันที่ 18 เมษายน 2011 17:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 119 ประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาสารกัมมันตภาพร [Read More]

มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์(INES)ระดับ 7 – 113

วันที่ 13 เมษายน 2011 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 113 มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์( [Read More]

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก(2) – 68

วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 68 การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก(2) เมื่อวั [Read More]

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66

จำกัดการบริโภคและการขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร – 66 วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉ [Read More]

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65

การจำกัดการดื่มน้ำประปาในเด็กทารก – 65 วันที่ 23 มีนาคม 2011 เวลา 16:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 65 [Read More]

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58

ประกาศเกี่ยวกับการห้ามขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร – 58 วันที่ 21 มีนาคม 2011 เวลา 18:30 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับ [Read More]

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 17:15 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 49

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์– 49 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 49 [Read More]