Archive for the Category: ภาษาไทย

ข้อมูลความเสียหาย – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19.30 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ท [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 10

วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19:20 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ท [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 3

ณ เวลา10.00 วันที่ 12 มีนาคม คาแนะนาในกรณีฉุกเฉิน มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 10 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีฟุกุชิมะไดอิจิ, มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 3 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554  เวลา 19:30 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ [Read More]