Archive for the Category: ภาษาไทย

ข้อมูลความเสียหาย – 14

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011 ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 14 (รักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว) เพื่อรักษาสุขภาพของท่านและครอบครัว สิ่งที่จ [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 13

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011 ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 13 (พยายามติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลที่ถูกต้องและไว้วางใจได้) รัฐบาล [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19.30 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ท [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 10

วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19:20 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 10 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ท [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 8

วันที่ 12 มีนาคม 2554เวลา12:50 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 8 ข้อมูลการตาเนินชีวิต ประกาศครั้งที่ 1 ขณะนี้ทุก [Read More]

ข้อมูลภัยพิบัติ 5

ขณะนี้เวลา 10:30 วันที่ 12 มีนาคม, Tohoku, ยามากาตะ, อาคิตะ, นากาโนะชินคันเซ็นและภูมิภาค JR Tohoku ไม่ทางาน 【ติดต่อได้ที่】 ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย メール: tabumane110311@yahoo.co.jp

ข้อมูลภัยพิบัติ 4

ขณะนี้เวลา 10:30 วันที่ 12 มีนาคม, Tohoku, ยามากาตะ, อาคิตะ, นากาโนะชินคันเซ็นและภูมิภาค JR Tohoku ไม่ทางาน 【ติดต่อได้ที่】 ศูนย์นานาชาติ สาหรับ แผ่นดินไหว โทโฮกุชิโฮ ไทเฮอิโย メール: tabumane110311@yahoo.co.jp

ข้อมูลภัยพิบัติ 3

ณ เวลา10.00 วันที่ 12 มีนาคม คาแนะนาในกรณีฉุกเฉิน มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 10 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีฟุกุชิมะไดอิจิ, มีคาสั่งในการอพยพไปยังคนที่อาศัยอยู่ภายในระยะ 3 กม. ของ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554  เวลา 19:30 ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ขณะนี้ [Read More]