Archive for the Category: ภาษาไทย

อาสาสมัครช่วยเหลือในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 56

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 56 อาสาสมัครช่วยเหลือในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ [Read More]

เรื่อง ที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55

เกี่ยวกับที่พักอาศัยเพื่อการหลบภัยทั่วประเทศ – 55 วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล [Read More]

การสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติ (การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ) – 54

การสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติ (การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ) – 54 วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะว [Read More]

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53

เรื่องอาหารที่ได้มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเกินมาตรฐาน – 53 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 17:15 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉ [Read More]

เกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้สูงอายุ – 52

เกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้สูงอายุ – 52 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่52 เกี่ยวกับ [Read More]

เรียน ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน – 51

เรียน ผู้ที่เข้า-ออกสถานที่หลบภัยและอาสาสมัครทุกท่าน – 51 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแ [Read More]

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ – 49

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์– 49 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 49 [Read More]

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48

เรื่องการขยายเวลาการพำนัก (วีซ่า) – 48 วันที่ 19 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 48 เรื่อ [Read More]

ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะไม่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 21 – 47

ตู้ATM ธนาคารมิซูโฮะไม่สามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 21 – 47 วันที่ 19 มีนาคม 2011เวลา 15:00 น. ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉ [Read More]

ข้อมูลความเสียหาย – 15

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011 ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 15 (การคมนาคมที่ใช้ไม่ได้ ) การคมนาคมทั้งเส้นทางรถไฟ และ ถนน ใช้ไม่ได้บางแห่ง [Read More]