Archive for the Category: Tiếng Việt

Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân – 130

11giờ, Ngày 25 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 130 Kính gởi những người bị thiệt hại vì sự cố của nhà máy phát điện hạt nhân Những người bị th [Read More]

Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji – 124

18:00 Ngày 20 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 124 Về học bổng hỗ trợ khẩn cấp của Mitsubishi Shoji Với sự hỗ trợ của công ty Mitsubis [Read More]

Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp – 122

16 giờ, Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 122 Về chế độ sửa chữa nhà ở khẩn cấp Những trường hợp [Read More]

Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn – 120

16:00 Ngày 18 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) Bản tin dịch số 120 Thông tin về tiền hỡ trợ xây dựng lại cuộc sống của những người bị nạn Theo luật hỡ [Read More]

Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sinh – 118

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 118 Hỗ trợ chi phí quay trở lại Nhật cho lưu học sin [Read More]

Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số 8) – 117

14giờ, Ngày 15 Tháng 4 Năm 2011 Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai –Thông tin số 117 Thông tin về miễn giảm chi phí y tế (tiếp thông tin số Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội [Read More]

Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời. – 116

14 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 116 Về vấn đề thanh toán tiền đền bù tạm thời. Ngày [Read More]

Những điều nên lưu ý khi vay tiền – 111

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 111 Những điều nên lưu ý khi vay tiền Chúng tôi đã g [Read More]

Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những người bị nạn – 108

14giờ, Ngày 11 Tháng 4 Năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 108 Thông tin về cung cấp tiền hỡ trợ cho những ngườ [Read More]

Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đang nuôi con – 105

12 giờ, Ngày 8 tháng 4 năm 2011 Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc (Tohoku) Thông tin về thiên tai – Bản dịch thông tin số 105 Về việc cho vay tiền hỗ trợ đối với những goá phụ đ [Read More]