ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ – 11

วันที่ 12 มีนาคม 2554  เวลา 19:30
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 11

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

ขณะนี้ทุกท่านประสบความลาบากอย่างยิ่ง ขอให้ร่วมมิอกับเพื่อนและทุกคนและพยายามทาดีที่สุด ประเทศญี่ปุ่นและทุกหน่วยงานกาลังพยายามฟื้นฟูสภาพทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 19:30 ตามที่จังหวัดฟุคุชิมะประกาศให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 2 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้น จังหวัดฟุคุชิมะประกาศ แก้ไขเป็นภายในรัศมี 10 กิโลเมตร สาหรับประกาศเรื่องให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่ 1 ภายในรัศมี 20 กิโลเมตร อพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตาม คาสั่งของหน่วยงานราชการ และอพยพออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว

【สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม】
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
メール: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.