Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao Onsen (có tốn tiền)) - 36

15:00 ngày 16/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 36

Thông tin về nơi nghỉ qua đêm (Khách sạn Zao Onsen (có tốn tiền))

Khách sạn Zao Onsen (thành phố Yamagata của tỉnh Yamagata) có cung cấp nơi nghỉ qua đêm cho nạn nhân bị thiên tai hay người lánh nạn thiên tai.
Tính vào thời điểm ngày 16 tháng 3 thì có thể dung nạp khoảng 1.200 người.
Từ ga Yamagata đi đến Khách sạn Zao bằng xe buýt hay xe nhà.
Do ảnh hưởng của nhiên liệu, về nhân số dung chứa .v.v… theo dự đoán thì có thể thay đổi.
Nơi liên lạc
Hiệp hội Zao Onsen Kanko Kyokai của tỉnh Yamagata thành phố Yamagata
Tel số 090-3646-5005 hay 023-694-9706 (người phụ trách: Saito)

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.