Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration – 39

Ika-17 ng Marso, 2011 15:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.39

Impormasyon ukol sa consultation counter ng Immigration

Ang Sendai Immigration Bureau ay nagbubukas ng consultation counter o pambilang ng konsultasyon sa mga lokal na branch sa Aomori, Morioka, Akita, Sakatako at Koriyama. (Walang serbisyo sa wikang Tagalog)
●Puwedeng ikonsulta: Tungkol sa immigration procedures sa Sendai Immigration tulad ng examination ng pagpasok at pag-sstay ng dayuhan
●Oras: Lunes~Biyernes 9:00AM~4:00PM (Nihongo, English at Chinese)
      Maliban sa nasabing oras ay Nihongo lamang.

“Information Centers” ng imigrasyon
Salitang magagamit: Japanese, English, Korean, Chinese, Spanish etc.
0570-013904 (8:30-17:15)

【Para sa karagdagang Impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
  email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.