Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh) – 54

14:00 Ngày 20/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 54

Điều tra an nguy của nạn nhân (điều tra xuất cảnh)

Bạn có thể điều tra những người nước ngoài sống ở khu vực bị thiệt hại của tỉnh Miyagi, tỉnh Iwate, tỉnh Fukushima và tỉnh Aomori đã xuất cảnh Nhật Bản hay không.
Gai đình hoặc thân thích có thể sử dụng dịch vụ này qua điện thoại, Fax hoặc e-mail.
Bạn hãy cho người ta biết những thông tin dưới dây bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh;
・Quốc tịch, họ tên, sinh ngày, giới tính và địa chỉ của người đó
・Quốc tịch, họ tên, sinh ngày, giới tính, địa chỉ, số điện thoại (số Fax) của bạn và mối quan giữa bạn với người đó.
Liên hệ: Phòng Quản lý Thông tin Xuất nhập cảnh, Ban Nội vụ, Cực Quản lý Nhập cảnh của Bộ Tư pháp
Điện thoại: (03)3592-8120 (Ngày thường 9:30~18:00)
FAX: (03)3592-8129 (24giờ)
E-mail: nyukan44@moj.go.jp (24giờ)

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.