การสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติ (การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ) – 54

การสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติ
(การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ) – 54

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 54

การสำรวจความปลอดภัยของผู้ประสบภัยพิบัติ (การสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกประเทศ)

ท่านสามารถตรวจสอบได้ว่า ชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จังหวัดมิยางิ
อิวาเตะ ฟุคุชิมะและอาโอโมริได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นหรือไม่
ผู้ที่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ จะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวหรือญาติของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว โดยสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสารและอีเมล
ผู้สอบถามกรุณาแจ้งข้อมูลข้างล่างนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ
・สัญชาติ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ ของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
・สัญชาติชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (หรือโทรสาร) ของผู้สอบถาม และความสัมพันธ์ของผู้สอบถามกับผู้ที่ต้องการตรวจสอบ
สถานที่ติดต่อ: แผนกข้อมูลการเข้าออกประเทศ กองกำกับการทั่วไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม
โทรศัพท์ : (03) 3592-8120 (วันธรรมดา เวลา 9:30-18:00 น.)
โทรสาร: (03) 3592-8129 (ตลอด 24 ชั่วโมง) อีเมล nyukan44@moj.go.jp (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.