อาสาสมัครช่วยเหลือในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 56

วันที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 56

อาสาสมัครช่วยเหลือในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

มีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ แต่ในขณะนี้ ยังมีการค้นหาผู้ที่หายสาบสูญ และมีการบูรณะซ่อมแซมถนนและที่อยู่อาศัย จึงไม่มีความพร้อมที่จะรองรับอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยงานได้
เนื่องจากในขณะนี้อาหารและน้ำมันยังไม่เพียงพอ การเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติด้วยตนเอง จะกลายเป็นการรบกวนและก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ จึงขอให้ท่านกรุณาอย่าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
ณ วันที่ 20 มีนาคมนี้ จังหวัด มิยางิ อิวาเตะ ฟุคุชิมา และ อาโอโมริ ไม่สามารถรับสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นของส่วนบุคคลได้ (แต่อาจมีการรับสิ่งของช่วยเหลือปริมาณมากบางส่วนจากองค์กรเอกชน)
นอกจากนี้ เพื่อให้พื้นที่ประสบภัยพิบัติสามารถสำรองอาหารและเชื้อเพลิง (แก๊ส น้ำมัน)ได้อย่างพอเพียง จึงขอความร่วมมือกรุณาอย่าซื้อของไปกักตุนโดยไม่จำเป็น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.