ข้อมูลภัยพิบัติ 8

วันที่ 12 มีนาคม 2554เวลา12:50
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
ข้อมูลความเสียหาย ประกาศครั้งที่ 8

ข้อมูลการตาเนินชีวิต ประกาศครั้งที่ 1

ขณะนี้ทุกท่านประสบความลาบากอย่างยิ่ง ขอให้ร่วมมิอกับเพื่อนและทุกคนและพยายามทาดีที่สุด ประเทศญี่ปุ่นและทุกหน่วยงานกาลังพยายามฟื้นฟูสภาพทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถ
กระทรวงแรงงานและสาธารณะสุข ประกาศเรื่องกรณีขอรับการรักษาพยาบาลโดยไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ทางโรงพยาบาลและหน่วยบริการรักษาพยาบาลจะให้การรักษาพยาบาลตามปรกติ โดยจะขอสอบถามชื่อ ที่อยู่และอื่นๆ การรักษาพยาบาลกระทาตามกฎการประกันสุขภาพ ขอให้ไปรับการรักษาพยาบาลด้วยความสบายใจ

【สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม】
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือภาษาต่างประเทศ กรณีแผ่นดินไหวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแถบชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก
メール:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.