Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.) – 54

Ika-20 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.54


Serbisyo hinggil sa safety confirmation ng mga dayuhan (Impormasyon sa pagkompirma kung ang mga dayuhan ay nakalabas na ng bansa.)

May serbisyo para sa pag-kompirma kung ang isang dayuhan na naninirahan sa mga lugar na apektado ng kalamidad katulad ng Miyagi Prefecture, Iwate Prefecture, Fukushima Prefecture at Aomori Prefecture, ay nakalabas na ng bansang Hapon. Ang mga pamilya o kamag-anak ng dayuhang residente sa mga nasabing lugar ay puwedeng magkonpirma or magtanong sa pamamagitan ng telepono, fax o e-mail.Ipaalam po lamang ang sumusunod na impormasyon sa Nihongo o Ingles.
・Nationality, Name, Date of Birth, Sex, Address, Contact Number ng inyong pamilya o kamag-anak na gustong ikompirma
・Nationality, Name, Date of Birth, Sex, Address, Contact Phone Number(O fax Number) ng napapakompirma at Inyong relasyon sa kinukompirma
Makipag-ugnayan sa: Immigration Control Information Management Office of General Administration Division, Immigration Bureau, Ministry of Justice
  Phone Number:(03)3592-8120(Weekday 9:30~18:00)
  FAX:(03)3592-8129(24hours)  E-mail nyukan44@moj.go.jp (24hours)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.