เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงาน
เนื่องจากแผ่นดินไหว – 63

วันที่ 22 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 63

เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีการตกงานเนื่องจากแผ่นดินไหว
 
เงินช่วยเหลือจากประกันการจ้างงานกรณีตกงานเนื่องจากแผ่นดินไหว มีมาตรการพิเศษ ดังต่อไปนี้
(1) มาตรการพิเศษจากประกันการจ้างงานเมื่อได้รับภัยพิบัติ
*ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองคือผู้ที่ทำประกันการจ้างงาน 6 เดือนขึ้นไป
① ผู้ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากสถานที่ประกอบอาชีพได้รับความเสียหายโดยตรงจากภัยพิบัติ จนต้องหยุดงานหรือออกจากงานและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับค่าจ้างได้ แม้ว่าจะไม่ตกงานก็สามารถรับเงินช่วยเหลือการตกงานได้ (กรณีพักงาน)
② ผู้ที่ต้องตกงานชั่วคราวอันเนื่องมาจากสถานที่ประกอบอาชีพซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กฎหมายช่วยเหลือภัยพิบัติครอบคลุมอยู่ได้รับความเสียหายโดยตรง จนต้องหยุดงานหรือออกจากงาน แม้ว่าจะได้รับการจ้างงานต่อหลังจากที่บริษัทผู้จ้างงานกลับมาดำเนินการต่อได้อีกครั้ง ก็สามารถรับเงินช่วยเหลือการตกงานได้ (กรณีไม่มีงาน)
・ในกรณีดังกล่าว กรุณานำใบรับรองการพักงาน หรือใบรับรองการไม่มีงานมาที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์ค (กรณีที่ไม่สามารถขอรับใบรับรองจากบริษัทที่จ้างงานได้ กรุณาปรึกษากับศูนย์ฮัลโหลเวิร์ค)
(2) “วันที่ตรวจสอบการตกงาน” สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์ค
กรณีผู้ที่รับเงินช่วยเหลือการตกงานจากประกันการจ้างงาน ไม่สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์คที่อยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ ในวันที่ทางการกำหนดให้เป็น “วันที่ตรวจสอบการตกงาน” ขอให้โทรศัพท์มาแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่ขอรับการตรวจสอบ
(3) ขั้นตอนการขอรับเงินจากศูนย์ฮัลโหลเวิร์คนอกพื้นที่ที่อาศัย
กรณีที่ไม่สามารถไปที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์คในพื้นที่อาศัยอยู่ได้ อันเนื่องมาจากเส้นทางคมนาคมใช้ไม่ได้ หรือต้องอพยพหลบภัยไปยังพื้นที่อื่นๆ สามารถดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือการตกงานจากศูนย์ฮัลโหลเวิร์คนอกพื้นที่แห่งอื่นที่สามารถเดินทางไปได้

 รายละเอียดอื่นๆกรุณาสอบถามได้ที่ศูนย์ฮัลโหลเวิร์คใกล้บ้านท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to ภาษาไทย.