Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol – 63

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.63

Ukol sa pagbayad ng Unemployment Benefit ng Employment Insurance (SITSUGYOTEATEA)para sa mga nawalan ng trabaho dahil sa lindol

Magsasagawa ng special measures hinggil sa unemployment benefit para sa pagkawala ng trabaho dahil sa lindol. Narito ang mga detalye:
(1)Special Measures hinggil sa Employment Insurance sa panahon ng kalamidad
*Sakop nito ang mga miyembro ng employment insurance at kailangang mahigit sa 6 na buwan nang miyembro ng insurance.
①Kung hindi makakatanggap ng sweldo dahil direktang napinsara ng kalamidad ang inyong pinagtatrabahuan at sarado o tumigil na ang kanilang operasyon ng negosyo, maaring tumangap ng unemployment benefit kahit hindi pa nagreretire ( ito ay tinuturing bilang “hindi maaaring pumasok o dahil walang operasyon sa pinagtatrabahuan”/ KYUGYO)
㈫ ②Kung hindi makakapasok sa trabaho dahil napinsala ng kalamidad ang inyong pinagtatrabahuan at sarado o tumigil ng kanilang operasyon, maaring makatanggap ng unemployment benefit kahit hindi pa nagreretiro, at may planong pumasok sa parehong trabahuan kapag ayos na ang kalagayan, at kung ang lugar na ito ay sakop ng Disaster Relief Act (ito ay itinuturing bilang pagretiro).
*Kumuha lamang po ng “きゅうぎょうひょう/Kyugyohyou (no operation notice)” o “りしょくひょう/Risyokuhyou (separation notice)” sa inyong pinagtatrabahuan at dalhin ito sa Hello Work.(Kung hindi makahingi nito sa trabahuan, kumunsulta lamang sa Hello Work.)
(2)Ukol sa “Recognition of Unemployment Day” o nakatakdang araw na pagdalaw sa Hello Work
Kung hindi makakapunta sa Hello Work sa nakatakdang araw ng “Recognition of Unemployment Day (しつぎょうにんていび/Shitsugyou Nintei Bi)” dahil sa kalamidad, maaring mapalitan ang araw na ito sa pamamagitan ng telepono.
(3) Pamamaraan ng pagtanggap ng benepisyo sa Hello Work na hindi nasasakop ang inyong tirahan
Kung hindi makapunta sa Hello Work kung saan nasasakop ang inyong tirahan, dahil walang access hanggang doon o kung nag-evacuate sa ibang lugar, maaring mag-apply sa benepisyo sa Hello Work na pinaka malapit o pinakamadaling mapuntahan.
 Para sa karagdagang impormasyon, magtanong lamang po sa Hello Work kung saan malapit sa inyong tirahan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tagalog.