Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay – 62

Ika-22 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.62

Impormasyon ng residente tungkol sa pampublikong pabahay

Pagbubukas ng information center na puwedeng mapagtanungan tungkol sa maaring paglipat sa mga sumusunod: pampublikong pabahay sa labas ng prefecture, pabahay ng Urban Renaissance Agency (UR). Itong information center ay para sa lahat ng biktima at ang mga naatasang lumikas dahil sa panganib na dulot ng aksidente sa Fukushima Nuclear Power Plant.

Nilalaman:
Ang sino mang gustong lumipat sa mga pampublikong pabahay sa labas ng prefecture, maaari kayong tumawag sa information center at kayo ay kanilang irerekuminda sa lokal na pamahalaan na silang mamamahala sa inyong kahilingan.

Mga target: Ang mga sumusunod na mga tao na nais lumipat sa mga pampublikong pabahay sa labas ng prefecture at iba pa.

① Mga biktima ng Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean at tsunami
② Sa mga naatasang lumikas dahil sa panganib na dulot ng aksidente sa Fukushima Nuclear Power Plant.

Ang mga sumusunod ay mga pampublikong paupahang bahay sa buong Japan;

    ○ Pampublikong Pabahay o Pampublikong Paupahang Pabahay ng local na
Pamahalaan / Public Housing or Public Rental Housing ng local na pamahalaan
    ○ Mga pinapaupahang bahay na pinamamahalaan ng Local Housing Corporation
    ○ Mga pinapaupahang bahay na pinamamahalaan ng Urban Renaissance Agency (UR)
 
Sa mga residente ng Iwate, Miyagi, Ibaraki, Tochigi at Chiba na interesado sa mga pampublikong pabahay, maaaring kumunsulta at humingi ng impormasyon sa inyong local na pamahalaan o munisipyo na malapit sa inyo.

Ang lokal na pamahalaan o awtoridad at ang Urban Renaissance Agency ay may itinalagang pamantayan, alituntunin, pamamaraan at criteria para sa pamamahagi ng mga nasabing pampublikong pabahay.
Telepono ng Information Center: 0120-297-722 (Toll free) Suporta ng Salitang hapon
Oras: 9:00 – 18:00

(Saturday, Sunday at holidays, ang mga ibang local government ay magbibigay ng impormasyon lamang ng telepono.)
* Puwedeng tawagan ninyo itong telepono mula sa celphone, public phone, at Satelite phone.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jpBack to Home | Back to Tagalog.