Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan. – 69

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.69

Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho, at pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan.

1.Exemption sa pagbayad ng hulog sa National Health Insurance para sa mga apektado ng kalamidad o nawalan ng trabaho
May mga municipalidad na nagbabawas o nagbibigay ng exemption sa hulog sa National Health Insurance para sa mga biktima ng kalamidad (Ang halaga ng pagbabawas ay magkakaiba depende sa municipalidad.)
 Kahit hindi direktang apektado ng kalamidad, kung nawalan ng trabaho dahil sa pagkatanggal o pagkalugi ng kompanyang pinapasukan, maari din magpabawas ng hulog sa Insurance, depende sa kalagayan. Subalit ang pagbabawas na ito ay para sa mga tumatangap ng Unemployment Benefit lamang at may ilang kondisyon na kailangang makamit. Kung gustong kumuha ng nasabing exemption o pagbabawas, kailangang mag-apply sa mga municipalidad na nagsasagawa nito.
 Makipag-ugnayan sa:Tangapan ng municipalidad kung saan nakarehistro ang inyong address.
2.Pamamaraan para magkaroon ng pangbayad para sa pang araw-araw na pangangailangan 〜Pag-utang sa mababang interest〜
  Maaring gamitn ang loan system sa mababang intereset para makakuha ng pera para sa pang araw-araw na pangagailangan. Ang mga biktima ng kalamidad ay maaaring umutang hanggang 200,000yen sa isang pondo na tinatawag na Kinkyu Koguchi Shkin(Emergency Petty Cash Fund) at inaasikaso ito ng Social Welfare Council ng municipaldad. Ang Sougou Shien Shikin (General Support Fund) naman ay isang pondo para sa mga nawalan ng trabaho. Maaring umutang dito hanggang 200,000yen at hanggan sa 1 taon.
Makipag-ugnayan sa:Social Welfare Council ng Municipalidad kung saan nakarehistro ang inyong address.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.