Ang serbisyo ng tren sa linyang – Tagalog

Ang impormasyon ukol sa JR  ay maaaring makuha sa

http://traininfo.jreast.co.jp/train_info/e/kanto.aspx

http://traininfo.jreast.co.jp/train_info/e/tohoku.aspx

Back to Home | Back to Tagalog.