Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center – 70

Ika-24 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.70

Tungkol sa pagpigil ng impeksiyon sa evacuation center

Dahil sa kakulangan ng pagkain at pahinga maaaring manghina ang katawan at magkasakit. Karaniwang sakit na pwedeng makuha ay trangkaso, sipon, at pagtatae, dulot ng paninirahan ng marami at sama-samang tao sa isang lugar.

Para pagtigil ng impeksiyon (Trangkaso, sipon, pagtatae at iba pa)
1) Panatiliing malinis ang mga kamay. Pinapayuhang hugasan ang mga kamay ng mabuti pagkatapos mag-CR, bago kumain, at pagkatapos tulungan ang mga bata at matatanda sa banyo o palikuran.

* Sa kakulangan o kawalan ng tubig, maaaring gumamit antiseptiko na may alcohol o wet tissue sa paglilinis ng inyong mga kamay.

2) Magsuot ng mask
* Kung ang supply ng mask as hindi sapat, paunahing bigyan ang mga taong nilalagnat, bumabahing, at may ubo’t sipon.

* Sa mga hindi nakakuha ng mask, lalong-lalo na sa may ubo’t-sipon, pinapayuhan po na takpan ang inyong bibig at ilog ng panyo o tissue kapag kayo ay babahing, lumayo ng 1 metro o higit pa sa ibang tao, at itapon kaagad sa basurahan ang tissue na inyong ginamit.

3) Magsuot ng gloves at mask kung kayo ay maglilinis o magtatapon ng suka o dumi ng tao.

4) Kung maari bukasan ang mga bintana para sa bentilasyon ng hangin

5) Kapag kayo ay magluluto o gagawa ng Onigiri, masgsuot ng gloves para maiwasan ang pagdikit ng baktirya dito.

6) Kapag kailangang initin ang pagkain, initin ito ng mabuti.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
e-mail: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.