การลดหย่อนหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน การสำรองเงินค่าครองชีพ – 69

การลดหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน การสำรองเงินค่าครองชีพสืบเนื่องจากภัยพิบัติและการตกงาน – 69

วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 69

การลดหย่อนหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน การสำรองเงินค่าครองชีพ
สืบเนื่องจากภัยพิบัติและการตกงาน

1. การลดหย่อนหรือยกเว้นเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน(国民(こくみん)健康(けんこう)保健(ほけん) )สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ว่างงาน
เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ตำบล เมืองหลายเขตได้จัดเตรียมระบบผ่อนผัน เช่น การลดหย่อนเงินค่าประกันหรือยกเว้นเงินค่าประกันสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ (จำนวนเงินที่ลดหย่อน หรือได้รับการยกเว้นนั้นแต่ละเขตจะแตกต่างกัน)
 และถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวก็ตาม แต่ถ้าต้องตกงานจากการถูกเลิกจ้างหรือการล้มละลายก็อาจได้รับการลดหย่อนเงินค่าประกันสุขภาพประชาชน ซึ่งในกรณีนี้ มีเงื่อนไขคือ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับเงินช่วยเหลือการตกงาน แต่ไม่ว่าจะกรณีใด ก็จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อแจ้งความประสงค์กับเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น
 ช่องติดต่อ:ที่ทำการเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีที่อยู่

2. การสำรองเงินค่าครองชีพ~ระบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ~
  ท่านสามารถใช้บริการระบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อรับเงินสำหรับการครองชีพในระยะหนึ่งได้ สำหรับ“เงินทุนย่อยฉุกเฉิน”(緊急(きんきゅう)小口(こぐち)資金(しきん) )ซึ่งติดต่อผ่านทางสภาสวัสดิการสังคมของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้มีการปรับวงเงินกู้สูงสุดขึ้นเป็น2แสนเยน โดยมีเงื่อนไขว่าให้กู้เฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ นอกจากนี้ “เงินทุนช่วยเหลือทั่วไป”  (総合(そうごう)支援(しえん)資金(しきん))สำหรับผู้ว่างงาน ฯ นั้น สามารถกู้ยืมได้สูงสุด2แสนเยนต่อเดือนเป็นระยะเวลาอย่างมากไม่เกิน 1ปี
 ช่องติดต่อ:สภาสวัสดิการสังคม(社会(しゃかい)福祉協(ふくしきょう)議会(ぎかい))ของเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีที่อยู่

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.