ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในสถานที่หลบภัย – 70

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในสถานที่หลบภัย – 70

วันที่ 24 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 70

ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อในสถานที่หลบภัย

เนื่องจากผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่หลบภัยไม่ได้รับประทานอาหารและพักผ่อนอย่างเพียงพอ จึงอาจทำให้สภาพร่างกายอ่อนแอลง นอกจากนี้ยังต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก บางครั้งจึงเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่, โรคหวัด, โรคท้องร่วงได้

เพื่อการป้องกันโรคติดต่อ(เช่น โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคหวัด, โรคท้องร่วงที่เกิดจากไวรัสโนโร(Norovirus)) ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้
(1) ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งหลังจากเวลาช่วยเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุขับถ่าย
※ ในสถานที่ที่น้ำประปาไม่ไหล ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ หรือใช้ทิชชูเปียกเช็ดมือ
(2) สวมใส่หน้ากาก
※ ในกรณีที่มีหน้ากากไม่เพียงพอ ให้ผู้ป่วยที่มีอาการไข้, ไอ, จาม, มีน้ำมูกนั้นเป็นผู้ใส่หน้ากาก
※ ในกรณีที่ไม่มีหน้ากาก เวลาไอหรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือทิชชูปิดปากและจมูก หันหน้าห่างจากคนรอบข้างอย่างน้อย 1 เมตร ถ้าใช้ทิชชู หลังจากใช้แล้วให้ทิ้งลงถังขยะ
(3) เวลาเก็บกวาดอาเจียนหรืออุจจาระ ให้ใช้ถุงมือและใส่หน้ากาก
(4) ในแต่ละวันให้เปิดหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศหลายๆรอบ
(5) เวลาทำอาหารหรือทำข้าวปั้นเพื่อแจกจ่ายกันรับประทาน ให้ใช้ถุงมือเพื่อกันเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน
(6) อาหารที่จำเป็นต้องผ่านความร้อน ต้องทำให้สุกดีก่อนแล้วจึงรับประทาน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.