ข้อมูลความเสียหาย – 13

24:00น. วันที่ 12 มี.ค. 2011

ศูนย์สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ฉบับที่ 13

(พยายามติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และข้อมูลที่ถูกต้องและไว้วางใจได้)
รัฐบาล จังหวัด เทศบาล และ หน่วยงานราชการอื่น ๆ เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พยายามติดตามข้อมูลถูกต้อง อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่อยู่ก็ได้ อย่าเชื่อข้อมูลที่ไม่แน่นอน


ติดต่อสอบถามได้ที่
 ศูนย็สนับสนุนชาวต่างชาติที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น 
 e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.