เรื่อง การขยายเวลาการพำนัก (2) – 75

วันที่ 26 มีนาคม 2011 เวลา 15:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 75

เรื่อง การขยายเวลาการพำนัก (2)
 
ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในประกาศฉบับที่ 48 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ว่า
จากการที่เกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ทำให้มีผู้ที่ไม่สามารถต่ออายุการพำนักได้ เช่น ไม่สามารถเดินทางไปที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ เป็นต้น จึงได้มีการอนุมัติให้สามารถขยายเวลาการพำนักได้เป็นกรณีพิเศษ
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการพำนักได้ คือผู้ที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขข้อ A B C ต่อไปนี้ ณ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา
A ผู้ที่มีวีซ่าให้พำนักในประเทศญี่ปุ่น
B ผู้ที่มีวีซ่า ซึ่งจะหมดอายุลงภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2011
C ผู้ที่ขณะเกิดแผ่นดินไหวอาศัยอยู่หรือขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวที่จังหวัดต่อไปนี้
  จังหวัดอาโอโมริ อิวาเตะ มิยางิ ฟุคุชิมา อิบารากิ

นอกจากนี้ ได้มีการขยายระยะเวลาการพำนักให้แก่บุคคลในกลุ่ม Dและ E เพิ่มเติม ระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักได้รอบใหม่ซึ่งไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2011 กองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้กำหนด สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องยืดเวลาการพำนัก จะต้องยื่นใบชี้แจงเหตุผลในการอยู่พำนักต่อแก่กองตรวจคนเข้าเมืองพร้อมแนบเอกสารใบอนุญาตฯลฯอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน ①~⑪ ต่อไปนี้
D หมายถึง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่งใน ①~⑪ก่อนหน้าวันที่ 11 มีนาคม 2011 และวันสิ้นสุดระยะเวลาการพำนักจะต้องเป็นหลังวันที่ 11มีนาคม 2011

①ใบอนุญาตแวะพำนักระยะสั้นไม่เกิน72ชั่วโมงภายในเมืองที่ตั้งของสนามบิน寄港地(きこうち)上陸(じょうりく)許可(きょか)  (Permission for Landing at a Port of Call)
②ใบอนุญาตลงสู่พื้นดินเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (Permission for Landing in Transit)
③ใบอนุญาตลงสู่พื้นดินของพนักงานสายการบิน (Landing Permission for Crew Members)
④ใบอนุญาตลงสู่พื้นดินกรณีฉุกเฉิน (Permission for Emergency Landing)
⑤ใบอนุญาตลงสู่พื้นดินเนื่องจากประสบภัยอันตราย (Permission for Landing Due to Distress)
⑥ใบอนุญาตลงสู่พื้นดินเพื่อหลบภัยชั่วคราว (Landing Permission for Temporary Refuge)
⑦อยู่ในระหว่างผ่อนผันการออกนอกประเทศอันเนื่องมาจากถูกถอนใบอนุญาตการพำนัก (Departure Period Pertaining to Revocation of the Status of Residence)
⑧อยู่ในระหว่างการร้องขอให้มีการไต่สวนด้วยวาจา (Period Pertaining to a Request for a Hearing)
⑨อยู่ในระหว่างยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้าน (Period Pertaining to the Filing of an Objection)
⑩กำหนดเวลาที่ถูกสั่งให้ออกนอกประเทศ (Time Limit for Departure of a Departure Order)
⑪ อยู่ในระยะเวลาที่ได้รับผ่อนผันให้พำนักได้ชั่วคราว (Period of Stay Pertaining to Permission for Provisional Stay)
E หมายถึง ผู้ที่ไม่สามารถ หรือ คาดว่าจะไม่สามารถออกนอกประเทศหรือดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาตามเงื่อนไขในข้อ①~⑪
เนื่องมาจากได้รับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้

รายละเอียดขอให้ปรึกษากับ กองตรวจคนเข้าเมืองฯ (ภาษาที่รองรับได้จะแตกต่างไปแล้วแต่วัน)
ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้พำนักชาวต่างชาติ
ภาษาที่รองรับได้: ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี จีน และสเปน
0570-013904 (8:30-17:15)

ศูนย์ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติ 03-3202-5535 (โตเกียว)
  เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: (จันทร์) ถึง (ศุกร์) ช่วงเช้า 9.00น. – 12.00น. ช่วงบ่าย13.00 – 16.00น.
 ภาษาที่รองรับได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสเปน ภาษาเบงกาลี

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.