Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide – 77

Ika-26 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.77

Mag-ingat kayo sa pagkalason ng carbon monoxide.

Sa mga evacuation center sa lugar na nasalanta na wala pang kuryente, at sa mga lugar na may nakatakdang brown out(Planned Brown-out) tulad ng Kanto area ay ginagamit ang generator para magkaroon ng kuryente.
Nasa labas ng building siguro ang generator, ngunit maaaring malason kayo ng carbon monoxide kapag nasa malapit sa pasok-labasan ng evacuation center ang generator o papunta sa inyo ang hangin.
Kung sumasakit ang ulo o sumasama ang pakiramdam ninyo at malapit kayo sa generator, posibleng malason kayo sa carbon monoxide na galing sa generator.
Sabihin ninyo sa mga medical staff na ilipat ang generator o buksan ang ibang bintana o pinto upang pumasok ang preskong hangain.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.