เรื่อง ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ – 80

วันที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 80

เรื่อง ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศ

สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน(IOM)ในประเทศญี่ปุ่น ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยพิบัติและประสงค์จะย้ายกลับประเทศ
http://www.iomjapan.org/act/act_064.cfm

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.