ข้อมูลเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ – 81

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 81

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ

ทางรัฐมีระบบที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ
○災害(さいがい)弔慰(ちょうい)金(きん) ไซไง-โจอิ-คิน
ทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติ
○災害(さいがい)障害(しょうがい)見舞(みまい)金(きん) ไซไง-โชไง-มิไม-คิน
ทำการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่พิการและทุพพลภาพในระดับรุนแรงเนื่องจากภัยพิบัติ
○災害(さいがい)援護(えんご)資金(しきん)貸付(かしつけ) ไซไง-เอ็นโงะ-ชิคิน-คาชิซึเคะ
การให้กู้ยืมในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวได้รับบาดเจ็บ หรือที่อยู่อาศัยรวมถึงสิ่งของในนั้นได้รับความเสียหาย
○被災者(ひさいしゃ)生活(せいかつ)再建(さいけん)支援(しえん)金(きん) ฮิไซฉะ-เซคัทซึ-ไซเค็ง-ชิเอ็น-คิน
ทำการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่ที่อยู่อาศัยพังเสียหาย โดยชดเชยให้ตามความหนักเบาของความเสียหายนั้นๆ
โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน่วยปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ในขณะที่เกิดภัยพิบัติ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.