การเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัย (คาเซสึจูทาคุ) – 82

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 82

การเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัย (คาเซสึจูทาคุ)

มีบางพื้นที่ที่การลงทะเบียนเข้าพักอาศัยในบ้านพักชั่วคราวของผู้ประสบภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ที่สามารถเข้าพักในบ้านพักชั่วคราวได้คือผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย ผู้ที่ไม่มีเงินพอสำหรับเช่าบ้านใหม่ ผู้ที่ไม่สามารถสร้างบ้านใหม่ การสมัครดำเนินการที่ศูนย์อพยพ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เอกสารที่ใช้ในการสมัครคือ 1.ใบสมัคร 2.เอกสารที่สามารถแสดงสถานะของผู้สมัคร (เช่น ใบขับขี่ บัตรประกันสุขภาพ) 3.บัตรแสดงสถานะผู้ประสบภัยพิบัติ (ริไซโชเมโชะ) บัตรแสดงสถานะผู้ประสบภัยพิบัตินั้นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สำรวจความเสียหายและออกเอกสารให้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ เสียหายทั้งหมด เสียหายเกือบทั้งหมด เสียหายมากกว่าครึ่งหนึ่งและเสียหายบางส่วน เงินช่วยเหลือและการลดหย่อนภาษีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของความเสียหาย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.