เรื่อง การยืดกำหนดอายุใบอนุญาตขับขี่ และ การออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ – 84

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 84

เรื่อง การยืดกำหนดอายุใบอนุญาตขับขี่ และ การออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ (*) และผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุหลังวันที่
11มีนาคม สามารถยืดเวลาอายุบัตรได้ถึงวันที่ 31สิงหาคม ขอความกรุณาติดต่อยื่นคำร้องเพื่อต่ออายุบัตรให้เสร็จสิ้นภายใน31สิงหาคม2011
*พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติได้แก่: ทุกพื้นที่ในจังหวัดอิวาเตะและจังหวัดมิยางิ บางพื้นที่ในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดฟุคุชิมะ จังหวัดอิบารากิ จังหวัดชิบะ จังหวัดนีงาตะ และ จังหวัดนางาโนะ
สำหรับผู้ที่ประสบภัยพิบัติและใบอนุญาตขับขี่สูญหายไป จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ออกใบอนุญาตขับขี่ใหม่ อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจไม่สามารถออกบัตรให้ใหม่ได้
หากต้องการทราบรายละเอียด ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานใบอนุญาตขับขี่ที่ใกล้บ้านท่าน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.