Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan – 81

Ika-28 ng Marso 2011
Tungkol sa Kalamidad No.81

Ang mga sistema para masuportahan ang mga gastusin para sa araw-araw na pangangailangan

May mga ilang public support system na tutulong sa mga biktima ng kalamidad para magkaroon sila ng perang pangbayad para sa araw-araw na pangangailangan
○Ang abuloy sa mga naiwang pamilya (Condolence money for natural disaster/ Saigai Choui Kin)
  Saigai Choui Kin ay abuloy para sa mga pamilyang may namatay dahil sa kalamidad.
○Ang abuloy sa mga naging handicaped dahil sa kalamidad (Disablement consolation payment for natural disaster/Saigai Shougai Mimaikin)
  Saigai Shougai Mimaikin ay abuloy para sa taong nagkaroon ng malalang kapansanan dahil sa kalamidad.

○Loan para sa mga naapektuhan ng kalamidad (Natural Disaster Victims Relief Loan/Saigai Engo Shikin Kashitsuke)
  Ito ay isang sistema kung saan pwedeng makautang ang isang pamilya kung ang kanilang “head of the family” ay nasugatan o napinsala, o ang kanilang tirahan at mga gamit sa bahay ay nasira o napinsala dahil sa kalamidad.

○Tulong/suporta para sa mga naapektuhan ng kalamidad (Natural Disaster Victims Relief Aid/Hisaisha Sekatu Saiken Shienkin)
Hisaisha Seikatu Saiken Shienkin ay isang suporta na babayaran sa mga nawalan ng bahay dahil sa pagkasira ng buong bahay. Kahit kalahati lang ng bahay ang nasira ay maaring bayaran din ito. Ang halaga ng suporta ay ayon sa level ng pagkakasira ng bahay.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa tanggapan ng municipalidad kung saan tumira noong panahon na may kalamidad.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.