Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay – 82

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.82

Impormasyon ukol sa pag-aaply sa pansamantalang pabahay

May mga lugar na nagsimula na ng pagtanggap ng pag-aaply sa pansamantalang pabahay o “KASETSU JUTAKU” na ihahandog ng gobiyerno. Makakapasok kayo sa pansamantalang pabahay kung nawala na ang bahay ninyo at hindi rin ninyo kayang umupa o magpatayo ng bagong bahay dahil walang pera. Ang mga tanggapan ng aplikasyon nito ay nasa evacuation o local government unit.
Ang mga kinakailangan para sa pag-aaply ay susunod:
1. Application form
2. Identification card tulad ng driver’s license o health insurance card
3. Certification of disaster-victim

Ang certification of disaster-victim ay binibigay ng Local government unit ayon sa pag-aaral nila ng kalagayan ng pagkasalanta ng bahay ng isang tao. Itong certification ay may apat na level ng pagkasira ng bahay tulad ng “nabagsak nang todo o ZENKAI”, “nabagsak nang higit pa sa kalahati o DAIKIBO-HANKAI”, “nabagsak ang kalahati o HANKAI” at “nabagsak ang ilang parte o ICHIBU-SONKAI”. Iba ang halaga na ibibigay ng gobiyerno at halaga na ibabawas sa buwis na kailangan bayaran depende sa level ng pagkasira.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa tanggapan ng pansamantalang pabahay sa lokal na pamahalaan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.