Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship – 83

Ika-28 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.83

Impormasyon ukol sa ASHINAGA speciall financial support at scholarship

Ang ASHINAGA o あしながいくえいかい ay nagbibigay ng special financial support na tinatawag na “one-time relief payment” sa mga estudyanteng napinsala sa kasalukuyang kalamidad sa Tohoku.

◇Ang mga bibigyan ng support
Ang mga estudyante o magiging estudyante simula sa darating na Abril sa high school, college, university (under graduate at masteral /doctoral), vocational school, na namatay o nagkaroon ng mabigat na disability ang kanilang magulang o guardians dahil sa nasabing kalamidad.

◇Halaga ng one-time relief payment na ibibigay
Estudyante sa high school = 300,000 yen
Estudyante sa college, university, graduate school at vocational school = 400,000 yen

Bukod pa rito, tumatanggap sila ng pag-aaply sa ASHINAGA scholarship na papautangin kahit pagkatapos ng deadline ng application.

◇Halaga ng scholarship na ipapautang sa isang buwan
Estudyante sa high school ng public o national = 25,000 yen, privare = 30,000 yen
Estudyante sa college at university (under graduate) = 40,000 yen
Estudyante sa vocational school = 40,000 yen
Estudyante sa masteral o doctoral course sa college o university = 80,000 yen

◇Pagbabayad ng scholarship
Kailangang magbayad sa loob ng 20 (dalawangpung) taon pagkatapos mag-graduate.

Para sa karagdagang impormasyon ay tumawag kayo sa ASHINAGA 0120-77-8565 (libreng tawag). Ang linguahe ay Nihongo at English lamang.

Ang ASHINAGA ay isang non-profit organization sa Japan na sumusuporta sa mga kabataang namatayan ng mga magulang o guardians dahil sa sakit o kalamidat atb.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email: tabumane110311@yahoo.co.jpBack to Home | Back to Tagalog.