Paggalang sa mga may allergy at iba pa – 85

Ika-29 ng Marso 14:00
Tungkol sa Kalamidad No.85

Paggalang sa mga may allergy at iba pa

Ang mga may allergy sa pagkain ay maaring magkadiarrhea o masuka kung kumain ng harina, itlog o iba pang pagkain na posibleng magdulot ng allergy, na kung matindi and epekto ay maari ding ikamatay.At mayroon din mga hindi nakakain ng karne ng baboy, baka o iba pang pagkain dahil sa kanilang paniniwala.
Kung may pagkakataon na kakain ng pagkain na hindi nakakain dati, alaming mabuti kung ano ang mga nilalaman o sangkap na ginamit sa pagluto. Kung may pagkain na hindi dapat kainin o kailangan ng pag-iingat, mangyaring ipaalam lamang sa staff ng evacuation center.
Ang mga may asthma o allergy ay mas mabuting mag-mask o magpahinga sa lugar na hindi maalikabok.
May lugar na hindi pa sapat ang pagkain. Sa isang banda may mga hindi nakakain ng basta-bastang pagkaing dahil sa kanilanag paniniwala o allergy. Sana ay respetuhin nating lahat ang pagkakaiba ng isa’t isa dahil may kani-kaniyang paniniwala o kalagayan ng kalusugan.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.