กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 90

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 90

กิจกรรมอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ขณะนี้ทางกลุ่ม NGO พีซโบ้ท (Peace Boat) (เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว) ได้มีการส่งอาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว กิจกรรมที่ทำได้แก่ จัดเตรียมอาหาร, ช่วยงานในสถานที่หลบภัย, เก็บกวาดดินทรายและซากปรักหักพัง เป็นต้น เงื่อนไขของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมคือ 1) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ 2) เป็นชายหรือหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป 3) เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมงานอธิบายแนะแนวและงานปฐมนิเทศที่จัดโดยทางพีซโบ้ทได้ 4) เป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง และสามารถนำอาหารเครื่องดื่ม, เครื่องนุ่งห่ม, เต้นท์ที่พักหรือถุงนอนไปเองได้ สำหรับการสมัครประกันสำหรับกิจกรรมอาสาสมัคร สามารถสมัครได้ที่พีซโบ้ท(อาสาสมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)

สิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานอาสาสมัครในพื้นที่จริงคือ เข้าใจภาษาญี่ปุ่นดี มีพละกำลังสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และต้องปฏิบัติตัวตามคำชี้แนะของหัวหน้ากลุ่มอาสาสมัคร

[ติดต่อสอบถาม]
NGO พีซโบ้ท (Peace Boat)
โทรศัพท์:03-3363-7967
อีเมล:kyuen@peaceboat.gr.jp
URL: http://www.peaceboat.org/info/news/2011/110321.html

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.