Pagsangguni tungkol sa Visa – 88

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 88

Pagsangguni tungkol sa Visa

Kung may itatanong kayo tungkol sa inyong visa, puwede kayong kumunsulta sa “Information Center” sa loob ng immigration office sa telepono. Makakuha kayo ng pankalahatang impormasyon tungkol sa visa o sa inyong pananatili. Kung may tanong na kinakailangan ang isang eksperto o nais ninyong magpalakad ng visa para sa inyo, maaari kayong kumunsulta sa immigration lawyer (GYOSEI SYOSHI sa salitang Hapon). Ang GYOSEISYOSHI ay isang dalubhasa na gumagawa o nag-aayos ng mga papeles na pang-sabmit sa mga opisina ng pamahalaan, tulad ng visa. Maaaring makahanap ng mga nakarehistrong GYOUSEISYOSHI sa mga samahan ng GYOSEISYOSHI sa bawa’t prefecture. Ang karamihan dito ay libre ang unang konsultasyon. Mayroon ding tinatawag na International Exchange Association/International Center (KOKUSAI KORYUKYOKAI) sa iba’t ibang lugar na nagbibigay ng libreng konsultasyon ng isang GYOSEISYOSHI.

“Information Centers” ng imigrasyon
Salitang magagamit: Japanese, English, Korean, Chinese, Spanish etc.
0570-013904
(8:30-17:15)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.