ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ – 91

วันที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 18:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 91

ขั้นตอนการทำ Re-entry ของนักศึกษาต่างชาติ

กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าทางกระทรวงได้ปรับขั้นตอนการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มี Re-entry permit สามารถทำ Re-entry permit ได้ถึงแม้จะไม่มีหนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility / 在留(ざいりゅう)資格(しかく)認定(にんてい)証明書(しょうめいしょ)) โดยปกติ ถ้าหากเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยไม่มี Re-entry permit จำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่ โดยใช้เวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งเดือน สำหรับครั้งนี้สามารถดำเนินการให้เสร็จได้ด้วยเวลาเร็วสุด 5 วัน รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวีซ่า ศูนย์บริการงานกงสุลกระทรวงต่างประเทศ (โทรศัพท์ 03-5501-8431) หรือสอบถามได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นที่อยู่ใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.