Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata” – 95

Ika-2 ng Abril, 2011
Tungkol sa kalamidad No.95

Pag-alaga ng bata sa panahon ng emerhensiya “Pag-alaga sa kalooban ng mga bata”

Pareho lang sa mga matatanda, nag-aalala din ang mga bata dahil sa kanilang karanasan sa kalamidad. Maiging ibahagi ng mga matatanda ang mga saloobin nila sa mga bata nang sa gayon ay mapanatag din ang kanilang kalooban.

○May mga batang mag-iiba ang pagkilos at maaring maging tulad ng sanggol o mas bata pa sa totoong edad. Maari ding bigla silang naging makasarili or madamot, emotionally dependent o masyadong malambing, o umiihi sa salawal. Gayon pa man, huwag silang pagalitan. Sa halip ay kailangang maging matiyaga, matiisin at hintayin ang pagiging nomal ng kanilang pagkilos.

○Makakatulong na mapanatag ang kalooban ng bata kung sila ay madalas na yayakapin, kausapin sila ng malumanay, o di kaya’t makipaglaro sa kanila. At kung nararamdaman ng mga bata na sila ay makakatulong sa iba, magkakaroon din sila ng positibong kalooban at pagtingin sa buhay. Bigyan sila ng pagkakataong tumulong sa mga simpleng gawain.

○Kapag nag-aalala ang mga bata, maaring magiging makulit sila at paulit-ulit ang pagbanggit ng parehong tanong. Kahit pareho lang ang kanilang tinatanong, hangga’t maari ay laging sagutin ito ng maayos.

Sa kaso ng mga batang may development disability
○Huwag mag-isip nag mag-isa tungkol sa problema ng bata. Subukang kumunsulta tungkol sa ugali (characteristic) ng bata sa taong kapani-paniwala at may kaalaman.
○Kung ang bata ay may ugaling nagsasalita ng mag-isa o kinakausap ang sarili (monologue) o nagsisigaw, bigyan sila ng pagkakataon at panahon na sumigaw sa hapon sa lugar na walang problema kahit gaano kalakas sumigaw. Posibleng matutunan ng bata kung saan ang lugar na maaring sumigaw at kung saan hindi pwede.

○Maari ding magiging kapansin-pansin ang pagkabahala at pagkilos ng mga bata na tulad ng pagsisigaw o paglakad-lakad sa gabi sa halip na sila’y matulog. Kung ganito ang kinikilos ng bata, hayaan silang maglakad sa labas at huwag silang piliting tumigil. Kung magiging matiyaga sa kanila, madaling mapapatanag ang kanilang kalooban.

Cooperated by :Benesse Corporation Co. Ltd.
URL: http://care.shimajiro.co.jp/

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.