Tungkol sa libreng mail / SAIGAI YUBIN para sa mga biktima ng kalamidad – 99

Ika-4 ng Abril, 2011
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 99

Tungkol sa libreng mail / SAIGAI YUBIN para sa mga biktima ng kalamidad

Ang “Nihon Yubin” ay nagpapadala ng mga koreo nang libre (walang bayad) galing sa mga napinsalang lugar para sa mga biktima ng kalamidad na walang selyo o post card. Ito’y hanggang sa kalahatian ng Abril, at patungo sa loob ng Japan lamang. Ibibigay ang limang libreng post card sa bawa’t pamilya sa Evacuation Center.
Libre ang post card, ang sulat na naka-sobre, at “ekspres meai” ng mga ito, nguni’t may bayad ang mga registered mail at “Yu-Pack”. Bukod sa tirahan (sa loob ng napinsalang lugar) at pangalan ng nagpapadala, pakisulat ang 「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」 (“koreong pangkalamidad”) sa Kanji(Chinese character) sa labas ng koreo. Kung hindi kayo makakasulat ng「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」sa Kanji, magpasulat na lang kayo sa ibang tao.
Sa Iwate, Miyagi at Fukushima Prefecture, maaaring ihulog ang nasabing koreo sa pos opis ng napinsalang lugar o sa mga kahong pangkoreo sa Evacuation Center. Puwede ring ibigay ang koreo sa kartero. Ang serbisyong ito ay hanggang sa ika-15 ng Abril lamang.
Sa ibang Prefecture, katuld ng Ibaraki at Chiba, tinatanggap ang nasabing koreo sa tanggapan na tinatawag na “Yu-Yu Windows”(ng pos opis lamang sa napinsalang lugar. Ito’y hanggang sa Ika-18 ng Abril.
Tungkol sa mga detalye, pakitanong na lang sa pos opis.
Tanungan sa Japanese :0120-23-28-86
Tanungan sa Japanese (celfone) :0570-046-666
Tanungan sa Ingles :0570-046-111

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.