Tungkol sa Gienkin donasyon – 100

Ika-4 ng Abril, 2011
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 100

Tungkol sa Gienkin donasyon

Tinatanggap ang gienkin (義援(ぎえん)金(きん)) donasyon para sa mga naapektahan ng kalamidad. Kadalasan may mga Gienkin Box o Donation Box (募金箱(ぼきんばこ)) sa mga city hall o sa mga ward office. Puwede na rin magpadala ng gienkin sa pamamagitan ng post office o sa bangko. Walang tumatawag at humihingi ng gienkin dahil ito ay ibinibigay sa inyong sariling intensyon. Kapag magda-donate kayo ay mag-ingat kayo sa mga peke at pumili kayo ng institusyon na mapagkatiwalaan. Walang nakatakdang halaga ang donasyong ito.

Tanggapan ng Japanese Red Cross Society East Japan Eathquake Gienkin

● Mula sa JP (Japan Postal) Bank o sa Post Office
Acct. No.   00140-8-507
Acct. Name Japanese Red Cross Northeast and Kanto Great Earthquake Gienkin
(日本(にほん)赤十字社(せきじゅうじしゃ) 東北(とうほく)関東(かんとう)大震災(だいしんさい)義援(ぎえん)金(きん))

● Mula sa mga Bangko
※Sumitomo Mitsui Banking Corp.:
Ginza Branch (銀座支店(ぎんざしてん)) (Ordinary acct.普通口座(ふつうこうざ))8047670
※Mitsubishi Tokyo UFJ Bank:
Tokyo Public Service Sec. (東京(とうきょう)公務部(こうむぶ)) (Ordinary acct. 普通口座(ふつうこうざ))0028706
Acct. Name Japanese Red Cross Society
(日本(にほん)赤十字社(せきじゅうじしゃ)(ニホンセキジュウジシャ))

※JP Bank:019 (Zero-ichi-kyu) Branch (〇一九店(てん)(ゼロイチキュウ店(てん))) 
(Current acct.当座(とうざ))0000507
Bank Code 9900
Branch 019

[Tanggapan] Website ng Japanese Red Cross Gienkin (English)
http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.