ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ – 101

วันที่ 6 เมษายน 2011 17:30 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 101

ผู้ที่วีซ่าหมดอายุ

โดยปกติวีซ่าจะมีอายุ 3 เดือน หากท่านต้องเลื่อนกำหนดการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า หากท่านสามารถใช้เอกสารที่ยืนยันได้ตรงตามเงื่อนไขของวีซ่า จะถือว่าวีซ่านั้นยังมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้พำนักชาวต่างชาติ สถานทูตญี่ปุ่นหรือสถานกงศุลญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.