Tungkol sa pagkain – 18

Ika-12 ng Marso, 2011 24:00

0-9 Tungkol sa pagkain.
Kumain lamang po kayo sa evacuation center at iwasang kumain sa ibang lugar. Huwag po ninyong kainin ang lumang pagkain na natira sa bahay. Dapat laging malinis ang inyong paligid upang maiwasan ang sakit o “food poisoning”.

【Impormasyon sa pagkontak】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
  email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.